top of page
3.8女士全面健康檢查

3.8婦女節限定—女士全面健康檢查

PLAN A
1) 基本體格檢查

 • 身高、體重、血壓、脈搏、BMI 

2) 婦科檢查

 • 乳房檢查

 • 臨床乳房超聲波

 • 子宮頸細胞檢查

 • 盆腔超聲波檢查
   

3) 冠心病風險檢查

4) 肝功能檢查

 • 谷丙轉氨酵素

 • 谷草轉氨酵素
   

5) 腎功能檢查

 • 肌酸酐

 • 尿素

PLAN B

1) 基本體格檢查

 • 身高、體重、血壓、脈搏、BMI 

2) 婦科檢查

 • 乳房檢查

 • 臨床乳房超聲波

 • 子宮頸細胞檢查

 • 盆腔超聲波檢查
   

3) 血全像檢查

4) 肝功能檢查

 • 谷丙轉氨酵素

 • 谷草轉氨酵素
   

5) 腎功能檢查

 • 肌酸酐

 • 尿素

6) 糖尿病檢測  — 糖化血色素

*檢查由女醫生進行,以上優惠已包括醫生費用及解釋報告。

bottom of page